Operační program Životní prostředí 2014-2020  6691125

Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nizkoemisní tepelné zdroje, splňující požadavky Nařízení EK č. 1189/2015 na ekodesign kotlů na pevná paliva.

Podpora

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel nemůže plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotle spalující uhlí, ani za kotle spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1.1.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějších dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Podmínky

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Aktuální informace

Výše podpory

 • maximální výše způsobilých výdajů 150.000,00 Kč
 • 70 % výdajů na kotel na uhlí
 • 75 % výdajů na kombinovaný kotel (biomasa a uhlí)
 • 80 % výdajů na kotel na biomasu

Kotle zařazené v programu

Zplynovací kotle na dřevo a brikety

 • ATMOS Dřevoplyn DC25S
 • ATMOS Dřevoplyn DC30SX
 • ATMOS Generátor DC20GS
 • ATMOS Generátor DC32GS
 • ATMOS Generátor DC50GSX
 • ATMOS Dokogen DC18GD
 • ATMOS Dokogen DC25GD
 • ATMOS Dokogen DC30GD
 • ATMOS Dokogen DC40GD
 • ATMOS Dokogen DC50GD
 • ATMOS DC30RS

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

 • ATMOS Kombi AC25S
 • ATMOS Kombi AC35S
 • ATMOS Kombi AC45S
 • ATMOS Kombi C40S

Kotle na pelety

 • ATMOS D14P
 • ATMOS D21P
 • ATMOS D25P
 • ATMOS D31P
 • ATMOS D15P
 • ATMOS D20P
 • ATMOS D30P
 • ATMOS D40P
 • ATMOS D50P
 • ATMOS D80P

Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

 • ATMOS Kombi C20S
 • ATMOS Kombi AC35S

Odkazy